ΠΡΟΣΟΧΗ - ATTENTION

Βρίσκεστε στη σελίδα της παλαιάς έκδοσης της υπηρεσίας e:Presence η οποία θα σταματήσει να υποστηρίζεται την 1η Οκτωβρίου 2019 και θα απενεργοποιηθεί στο τέλος του 2019

This is the old version of the e:Presence service which will not be supported after the 1st of October 2019 and will be deactivated at the end of 2019


Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα έκδοση της υπηρεσίας, παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

If you want to use the new version of the service, please click the link below:

Νέα έκδοση - New version

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη προηγούμενη έκδοση της υπηρεσίας, συνεχίστε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

If you want to use the previous version of the service, continue by clicking the link below:

Προηγούμενη έκδοση - Previous version